WMIR

Asiakkaitamme

Asiakastarinoita


 Paju Consulting Oy

Työkalukartoitus asiakkuuksienhallinnan ja palvelupolkujen kehitysprojektissa

We Make It Rock Oy toimi Paju Consulting Oy:n alihankkijana asiakasprojektissa, jossa asiakkaalle kehitettiin asiakkuudenhallintaa ja palvelupolkuja. We Make It Rock Oy:n roolina oli kartoittaa liiketoiminnan tarpeita tukevia järjestelmiä, sekä kuvata tarjolla olevien ohjelmistojen ominaisuuksien kattavuus asiakkaan tarpeisiin. 

Toteutus sisälsi asiakkaan prosesseihin sekä nykyiseen järjestelmäarkkitehtuuriin perehtymisen, vaatimusmäärittelyn, sekä järjestelmäkartoituksen. Lopputuloksena asiakas sai suositukset käytettävistä työkaluista, sekä kattavan vertailun eri työkalujen välisistä eroista. Asiakas jatkoi projektia itsenäisesti ottamalla käyttöön yhden kartoituksen perusteella löydetyistä vaihtoehdoista. 

Yhteistyö Paju Consulting Oy:n kanssa sujui mutkattomasti. Tehtävänanto, roolitus ja tavoitteet olivat selkeitä ja ne täytettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä hyvässä hengessä.

 

Dream Circus Oy 

Toiminnanohjausjärjestelmähanke ja Lay-Out muutos. 

We Make It Rock Oy toteutti Dream Circus Oy:n toiminnanohjausjärjestelmähankkeen kokonaisuudessaan sisältäen:

 • Prosessien kuvaukset BPMN (Business Process Model and Notation) -mukaisesti
 • Vaatimusmäärittelyn ohjelmistokokonaisuudelle
 • Liiketoimintaa tukevan toiminnanohjausjärjestelmän kartoituksen ja kilpailutuksen
 • Taloushallinnon ja kirjanpidon ohjelmiston kartoituksen ja kilpailutuksen, sekä sopimusneuvottelut
 • Verkkokauppaintegraation koordinoinnin (www.dreamcircus.fi verkkokauppa-toteutus InFlow Oy)
 • Projektin johtamisen
 • Järjestelmän parametroinnissa tukemisen (mm. nimikkeet ja tuoterakenteet)
 • Hankinnan ja käyttöpääoman hallinnan prosessien optimoinnin (mm. optimaaliset hankintaerät, varmuusvarastot ja tilauspisteet)

”Juha Kahelin We Make It Rock Oy:stä toimi järjestelmäprojektimme projektipäällikkönä ja vastasi kokonaistarpeidemme täyttymisestä järjestelmä sekä prosessimielessä. 

Alusta asti tavoitteena oli löytää kokonaisuus, jonka avulla voisimme edelleenkehittää toimintaamme palvelemaan paremmin kasvavaa asiakaskuntaamme, sekä kansainvälistysmistavoitteitamme”, kertoo Petra Ryymin, Dream Circus Oy:n toimitusjohtaja ja maneesimestari.

We Make It Rock Oy onnistui tavoitteidemme täyttämisessä kiitettävästi sekä budjetin, että aikataulun osalta, ja valvoi etuamme projektin edetessä. Voimme suositella We Make It Rock Oy:tä toiminnanohjausjärjestelmähankkeiden ja prosessikehityksen asiantuntijakumppaniksi. Yhteistyömme jatkuu muiden projektien osalta myös tulevaisuudessa.

Petra Ryymin, toimitusjohtaja, Dream Circus Oy

 

 

Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia, jonka asiakaslähtöistä toimintaa ohjaa metsäkoneyrittäjien toiveet ja tarpeet. Ponsse toimii noin 40 eri maan puunkorjuumarkkinoilla ja lähes 80 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee viennistä. Ponssella on käynnissä globaali liiketoiminnan kehittämisohjelma Themis, jossa kehitetään ja yhtenäistetään organisaation toimintamalleja sekä uudistetaan niitä tukevia tietojärjestelmiä.

 

” Juha on ollut tukemassa meitä Themiksen alaisessa tuotannonohjausjärjestelmän (MES, Manufacturing Execution System) uudistusprojektissa. Hän on vastannut kyseisessä projektissa IT-projektisystematiikan käytäntöön viennistä yhteistyössä muiden projektipäälliköiden kanssa sekä ollut tukemassa liiketoiminnan edustajia vaatimusmäärittelyiden ja käyttötapausten dokumentoinnissa. Juhan työskentelytapa on perusteellinen ja havainnoiva. Juha omaa vahvan osaamisen toimitusketjuhallinnan saralla ja hän toimii käytännönläheisesti hyödyntäen vahvuuksiaan aktiivisesti. Yhteistyö Juhan kanssa on sujunut erinomaisesti, olemme tyytyväisiä hänen asenteeseensa sekä tuloksiin.”

Teija Pesonen, Ponsse Oyj
Manager, IT Development projects and QA

 

Hankintatoimen kehittäminen – Exel Composites Oyj

Exel Composites Oyj on pörssinoteraattu yhtiö, joka tuottaa edistyksellisiä komposiittituotteita eri materiaaleista haastaviin sovellutuksiin sekä kuluttajien että teollisuuden tarpeisiin. 

Exel Composites Oyj:ssä oli tunnistettu hankintaprosessin kehittämistarve. Kehittämisen kumppaniksi valikoitui We Make It Rock Oy kehittämistarpeeseen sopivan osaamisen perusteella. Exelin ja We Make It Rock Oy:n yhteistyö käynnistyi maaliskuussa 2021 hankintaprosessin nykytilan määrittämisellä sekä kehittämistavoitteiden kirkastamisella. 

Hankintaprosessin nykytila määritettiin haastattelun ja olemassaolevan hankintadatan perusteella. Nykytilasta tunnistettiin sekä prosessilliset -että hankinta -ja varastointiparametrointiin liittyvät kehityskohteet. Exel Composites Oyj:n hankintaprosessin kehittämiselle luotiin selkeä roadmap, jossa tavoitteet oli priorisoitu ja kehittämiselle oli luotu mittaristo ja toteutukselle tavoiteaikataulu. 

Hankintaprosessin kehittäminen etenee suunnitelman mukaisesti Q4/2021 aikana

Tuuli Somerma, Hankintapäällikkö

Toiminnanohjausjärjestelmäkartoitus – Call To Action Oy

”Juhan kanssa työskentely oli luontevaa ja eteenpäin menevää. Tärkeintä omasta näkökulmasta oli, että missään vaiheessa ei jääty jumiin projektin aikana. Juha työskenteli itsenäisesti meidän oman porukan kanssa sekä kartoitti sopivia järjestelmätoimittajia sekä piti minut jatkuvasti ajantasalla aktiivisella kommunikaatiolla. Juhan aktiivinen ote, vahva kokemus sekä halu auttaa on kombinaatio, jota on helppo suositella. Annan mielellään lisätietoa puhelimitse yhteistyöstä.”

Aki Karkulahti

Toimitusjohtaja

 

Hankintatoimen prosessi -ja toimintoanalyysi sekä projektihankintakoulutus – U-Cont Oy Ltd.

”Koulutus oli sopiva lähtölaukaus yhteistyön parantamiselle hankinnan eri vaiheissa. Meille kaikille on tyypillistä, että näemme usein monimutkaisesta projektin hankintaketjusta vain oman osuutemme. Tässä ovia aukesi myös laajempaan perspektiiviin.”

Jari Sistonen

Toimitusjohtaja

Strategisen talouden suunnittelun sekä tiedolla johtamisen hanke

Vararengasravintolat Oy (VRR) on perinteikäs ja tunnettu Kuopiolainen ravintolatoimija. VRR:n ravintolaketjuun kuuluvat mm. kesäkautena Kuopion suosituin tanssiravintola Albatrossi sekä torin laidalla, Kauppahallin kyljessä sijaitseva terassikahvila SalaCavala. 

VRR oli tunnistanut tarpeen uudistaa ja automatisoida talouden ennustamista ja suunnittelua, joiden eteen oli jo tehty jonkin verran selvitystyötä. ”Entisestään turbulentti ja kilpailtu ravintola-ala vaatii modernit menetelmät nopean reagoinnin mahdollistamiseksi. We Make It Rock Oy:n yrittäjällä Juha Kahelinilla ja VRR:llä oli jo jonkin verran yhteistyötä taustalla ja näin ollen Juhan osaaminen tuntien päätettiin istua vielä alas ja katsoa tarpeitamme isommassa kuvassa ja laatikon ulkopuolelta” -toteaa VRR:n toimitusjohtaja Juho Rissanen.  

Päätettiin käynnistää hanke, jossa kirkastettiin VRR:n tahtotila talouden ennustamisen ja työkalujen suhteen, hahmotettiin nykyiset prosessit sekä nykyinen ohjelmistokokonaisuus ja ohjelmistojen roolit. Kartoitusten perusteella päästiin tilanteeseen, jossa tavoiteltu kokonaisuus oli kuvattuna selkeästi ja jota kohti lähdettiin etenemään.

 Hankkeen tuloksena VRR:lle hankittiin moderni taloudenhallintaohjelmisto, raportointia ja suunnittelua tukeva raportointiohjelmisto sekä rakennettiin rajapintoja nykyisiin tuntiraportointi ja toiminnanohjausjärjestelmiin. ”VRR:n talouden suunnittelu ja reagointikyky parani huomattavasti, käytettävät ohjelmistot vähenivät, tiedolla johtamisen edellytykset varmistettiin ja manuaalisia työvaiheita poistettiin suuri määrä. Lisäksi lähes reaaliaikainen näkymä operatiivisen toiminnan johtamiseen saavutettiin, mikä auttaa tekemään oikeita päätöksiä ja nopeasti. Juhan osaaminen edesauttoi toimivan kokonaisuuden hahmottamisessa, jolloin saimme hankittua juuri liiketoimintaamme tukevan ratkaisun, joka palvelee meitä aidosti.” -toteaa VRR:n talousjohtaja Laura Lybeck.

Konsulttiyhteistyö – Talentree Oy

Talentree on moderni asiantuntijayritys ja kokonaisvaltainen liiketoiminnan kehittämisen kumppani, jonka missiona on auttaa asiakkaitaan kasvamaan ja kehittymään. Talentreen toiminnan kivijalkana on ymmärrys liiketoiminnasta, teknologioista ja ihmisistä, ja kuinka nämä saadaan toimimaan saumattomasti yhteen. Autamme asiakkaitamme mm. strategian määrittelyssä, ihmisten valmentamisessa sekä digitaalisen markkinoinnin ja ohjelmistojen kehittämisessä. Toimimme hybriditiimeinä, joissa eri alojen asiantuntijoiden osaaminen on valjastettu osaksi asiakkaidemme menestystarinaa.

We Make It Rock Oy:n ja Talentree Oy:n yhteistyö alkoi vuoden 2019 syksyllä WMIR:n perustajan Juha Kahelinin lähettämästä sähköpostista Talentree Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Haapakorvalle. Juhan tutkimustulosten perusteella Talentreella oli jo kattavasti prosessien kehittämisen sekä LEANin osaamista, mutta aukko jonka Juha uskoi pystyvänsä paikkaamaan, löytyisi strategian jalkauttamisen aikaisista toimista, kuten toimitusketjun strategian, toiminnanohjauksen järjestelmätuntemuksen sekä operatiivisten toimintojen, kuten hankinnan, logistiikan, varastonhallinnan saralta.

Jatkokeskusteluiden tuloksena alettiin kartoittamaan tarkemmin yhteistyökuvioita ja vuodesta 2020 lähtien yhteistyönä on toteutettu jo useampikin projekti.

 

Toimeksiantojen sisältö toistaiseksi

 • laajat ja kattavat liiketoimintaa tukevat toiminnanohjausjärjestelmäselvitykset ml. vaatimusmäärittely, kilpailuttaminen, sopimustekniset asiat, muutosjohtaminen sekä käyttöönoton tuki
 • pienemmät toiminnaohjaus -sekä muiden tuotannon järjestelmien konsultoinnit
 • tuotteiden omakustannehinnoittelussa tukeminen ja kannattavuuden pullonkaulaselvitykset
 • valmistavan teollisuuden asiakkaan laatujärjestelmän auditointi ja toiminnan saattaminen vastamaamaan mm. 9001, 14001, DFMEA, FMEA, HVPT-Trail, PPAP, DMAIC ja CTQ prosessivaatimuksia
 • Tiedolla johtamisen hankkeissa tukeminen toimitusketjun asiantuntijana
 

Yhteistyö jatkossa

WMIR ja Talentree ovat tunnistaneet yhteistyön laajentamismahdollisuuksia mm. valmistavan teollisuuden johdon valmennuksissa sekä yrityksen strategiakonsultoinnissa operatiivisten toimintojen osalta. Yhteistyökartoitus jatkuu syksyllä 2021

 

” Olemme tehneet Juhan kanssa yhteistyötä nyt toista vuotta Talentreen asiakkaiden kehittämisprojekteissa, ja tähän asti yhteistyö on ollut sujuvaa ja Juhan ammattitaidosta on ollut asiakkaillemme paljon hyötyä. Haluamme Talentreella kehittää asiakkaidemme liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti, koko arvoketju huomioiden, ja Juhan osaaminen on täydentänyt meidän talenttipooliamme mainiosti. Juha on tuonut erinomaista lisäarvoa digitaalisten järjestelmien ja operatiivisten liiketoimintaprosessien rajapintaan, ja uskomme että yhteistyömme tulee jatkossa syventymään entisestään. ”

Jouni Halonen, Business Consultant – Talentree Oy

 

Juhan kokemus yhteistyöstä

Yhteistyö Talentreen kanssa on ollut palkitsevaa, mielenkiintoista ja helppoa. Uskon että me molemmat olemme oppineet yhteistyön varrella asioita, joita voimme hyödyntää sekä yritysten -että henkilökohtaisessa kehittymisessämme. Talentreen arvot: ”Ihmiset, Teknologia ja Liiketoiminta”, ovat arvoja jotka on helppo allekirjoittaa ja joita edellytän myös muilta yhteistyökumppaneiltani nyt ja tulevaisuudessa.

 

Laatujärjestelmän kehittäminen Toimintajärjestelmäksi sekä luodun toimintajärjestelmän digitalisointi

Jot Works Oy on Joroisissa sijaitseva moderni konepaja. Jot Works on erikostunut vaativien teräs- ja levyrakennekokoonpanojen valmistukseen sekä asennukseen. Jot Works tuottaa tuotteita ja palveluita mm. teollisuuden mekaaniselle kunnossapidolle sekä rakentamistuotannolle. Jot Worksin palveluihin kuuluvat mm. teräsrakenneasennukset, siltojen korjausasennukset, sekä kuljettimien korjaukset ja asennukset.

Jot Worksissa oli tunnistettu tarve kehittää laatu- ja johtamisjärjestelmää harmonisoimalla se yhdeksi selkeäksi toimintajärjestelmäkokonaisuudeksi, jotta se palvelisi koko organisaatiota ja sen kehittymistä mahdollisimman hyvin. Toinen tärkeä tavoite oli saada koko laatu ja johtamisjärjestelmädokumentaatio digitaaliseen muotoon, jota on helppo ylläpitää.  

Hankkeessa toteutettiin seuraavat toimenpiteet

 • ISO 9001, 140001, 3834 ja 1090 (aiemmin FPC manuaali) standardien vaateiden linjaus ristiin sekä harmonisointi yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi
 • Toimenpiteet 9001 ja 14001 standardien vaatimuksien täyttämiseksi
 • Soveltuvan digitaalisen ratkaisun kartoittaminen ja kilpailuttaminen laatujärjestelmän ylläpitoon ja hallintaan
 • Toiminnanohjausjärjestelmän ja laatujärjestelmän järjestelmäroolien linjaukset
 • Poikkeamien ja palautteiden keräämisen ja raportoinnin digitalisointi
 • Mittausdatan keräämisen digitalisointi (mittapöytäkirjat)
 • Tiedolla johtamisen edistäminen (avainmittareiden luominen ja esittäminen BI -ratkaisumallilla)
 • Henkilöstön kouluttaminen ja toimenpiteiden jalkauttamisessa tukeminen
 • Muutosjohtamisessa tukeminen
 • Projektin johtaminen

We Make It Rock valikoitui hankkeen kehittämiskumppaniksi soveltuvan taustan sekä osaamisen perusteella. Juhalla oli sekä konepaja, toimitusketju, laatu -että järjestelmätaustaa, joka vastasi tarpeisiimme hankkeen asiantuntijan osalta. Hankkeen tavoitteet täyttyivät ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Suosittelemme We Make It Rockia laatu ja johtamisjärjestelmähankkeiden asiantuntijarooleihin monipuolisen osaamisen johdosta.

Antti Kärkkäinen

Toimitusjohtaja, Jot Works Oy